Activitat

Una experiència educativa complementària a l’escola per a descobrir, investigar, reflexionar i aprendre

Cabres petites, conills gegants

 

 

Què descobrirem

A partir del treball amb rèpliques de cranis i motllos, mirarem d'entendre fenòmens curiosos de l'evolució, com ara la insularitat, una possibilitat més del gran laboratori de l'evolució i la selecció natural.

Com ho farem

Ho estudiarem utilitzant el mètode científic , tot comparant diferents taxons de ruminants i mirarem d'entendre i explicar els canvis.

Materials educatius

No

Cost

90€

Descomptes

Escoles de màxima complexitat

Durada

1:30h

Número màxim d'assistents

30

Es pot fer al centre docent?

No

Virtual

Presencial

Mesures COVID-19

Protocol d'actuació per a les activitats escolars 2020-2021
Mentre segueixin vigents les indicacions de les autoritats sanitàries actuals, el Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont mantindrà l'oferta d'activitats escolars habitual excepte la de "Fem de paleontòlegs!".

Tots els tallers que oferim han estat redissenyats per incorporar les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries amb l'objectiu de minimitzar els contagis de COVID-19. Malgrat tot, les escoles que s'hi inscriguin accepten les circumstàncies i riscos inherents al context de pandèmia actuals i eximeixen l'entitat organitzadora dela responsabilitat de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia.

Mesures de prevenció general:

- Tothom ha de portar mascareta perquè les aules són petites i no es pot garantir la distància de seguretat
- Tothom s'ha de posar gel hidroalcohòlic a l'entrada i la sortida de les instal- lacions
- Els educadors/es portaran mascareta i guants i vetllaran per que es mantinguin les distàncies de seguretat
- Només es donarà hora a una escola per dia, no coincidiran escoles diferents
- No es barrejaran els grups; si venen dos grups de convivència, primer entraran uns i quan aquests acabin l'activitat entrarà el segon grup
- Si hi ha dos grups, utilitzarem les dues aules amb material diferent per cada grup, així tot el material, taules i cadires estarà desinfectat per cada grup.
- No hi hauran consignes, els grups deixaran les bosses i motxilles en espais diferents per no coincidir . Aquests espais es desinfectaran cada dia.
- Les introduccions de les activitats no es faran a l'entrada sinó directament a les sales, així evitem que coincideixi gent a recepció.

Mesures específiques per als tallers:

- El recorregut serà sempre el mateix per a tots els grups que fan tallers: Deixar les bosses i motxilles a l'espai indicat, inici de l'activitat a la sala de la planta baixa, visitar la segona planta, a continuació entrar a l'aula i quan s'acabi l'activitat de l'aula, baixar a la planta baixa, recollir les bosses i motxilles i sortir de les instal- lacions.
- El material és d'ús col- lectiu per a cada grup de convivència estable i es desinfecta cada cop que es fa servir. A més, a l'entrada a l'aula es donaran guants i a la sortida un altre cop gel hidroalcohòlic.
- El taller "El titanosaure i els seus amics" no utilitza material, el material només l'utilitza l'educador/a, com a suport de l'activitat.


Mesures específiques per a les visites guiades:

- Les visites guiades no utilitzen material didàctic
- El recorregut sempre comença per la sala de la planta baixa, segueix en la segona planta on visiten el laboratori de preparació i a continuació baixen a la planta soterrània on entren als compactes on guardem els fòssils.
- Els compactes és un espai petit, es faran subgrups per poder entrar mantenint les distancies de seguretat


Mesures per part del centre educatiu
- Us demanem que us comprometeu a no portar cap infant o adolescent amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 o que l'hagi presentat en els darrers 10 dies, que hagi estat declarat contacte estret amb una persona positiva de la malaltia o que hagi tingut simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors a la realització de l'activitat. Així mateix, us comprometeu a no portar cap infant que estigui a l'espera del resultat duna PCR o una altra prova de diagnòstic, sigui seva o d'un convivent feta en el marc d'una sospita clínica d'infecció, ni cap infant que estigui exclòs d'assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de l'activitat per qualsevol incidència relacionada amb la covid-19.
- Us comprometeu a avisar-nos de qualsevol cas positiu en algun dels participants dins del termini dels 10 dies posteriors a la visita.

Transport

Existeix algun espai proper a l'aire lliure on esmorzar o fer una estona d'esbarjo?

Sí, els jardinets de davant del mercat

Primaria

Àmbit lingüístic

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit de coneixement del medi

Medi natural
Medi social
 Món actual
 Món actual
 Salut i equilibri personal
 Salut i equilibri personal
 Tecnologia i vida quotidiana
 Tecnologia i vida quotidiana
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit matemàtic

 Resolució de problemes
 Raonament i prova
 Connexions
 Comunicació i representació

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació física

 Educació física
 Hàbits saludables
 Expressió i comunicació corporal
 Joc motor i temps de lleure

Especifica les competències que es treballen

Àmbit artístic

 Percepció, comprensió i valoració
 Interpretació i producció
 Imaginació i creativitat

Especifica les competències que es treballen

Àmbit digital

 Instruments i aplicacions
 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge
 Comunicació interpersonal i col·laboració
 Hàbits, civisme i identitat digital.

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació en valors

 Dimensió personal
 Dimensió interpersonal
 Dimensió social

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'aprendre per aprendre

 Autoconeixement respecte de l’aprenentatge
 Aprenentatge individual
 Aprenentatge en grup
 Actitud positiva envers l’aprenentatge

Especifica les competències que es treballen

Secundaria

Àmbit lingüístic

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió actitudinal i plurilingüe
 Dimensió actitudinal i plurilingüe
 Dimensió actitudinal i plurilingüe

Especifica les competències que es treballen

Àmbit cientificotecnològic

Biologia i geologia
Física i química
Tecnologia
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Medi ambient
 Medi ambient
 Medi ambient
 Salut
 Salut
 Salut

Especifica les competències que es treballen

Àmbit matemàtic

 Resolució de problemes
 Raonament i prova
 Connexions
 Comunicació i representació

Especifica les competències que es treballen

Àmbit digital

 Instruments i aplicacions
 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge
 Comunicació interpersonal i col·laboració
 Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

Especifica les competències que es treballen

Àmbit social

 Dimensió històrica
 Dimensió geogràfica
 Dimensió cultural i artística
 Dimensió ciutadana

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació física

 Activitat física saludable
 Esport
 Activitat física i temps de lleure
 Expressió i comunicació corporal

Especifica les competències que es treballen

Àmbit artístic

 Percepció i escolta
 Expressió, interpretació i creació
 Societat i cultura

Especifica les competències que es treballen

Àmbit cultura i valors

 Dimensió personal
 Dimensió interpersonal
 Dimensió sociocultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit personal i social

 Autoconeixement
 Aprendre per aprendre
 Participació

Especifica les competències que es treballen

Batxillerat

Competències bàsiques

 Comunicativa
 En la gestió i el tractament de la informació
 Digital
 En recerca
 Personal i interpersonal
 En el coneixement i la interacció amb el món

Especifica les competències que es treballen
Competència d'utilitzar els recursos lingüístics orals i escrits per poder-los aplicar a les diverses circumstàncies acadèmiques i socials
Competència de mobilitzar recursos per trobar, reunir, seleccionar i analitzar informacions procedents de fonts diverses i en diferents suports
els coneixements i
Competència de mobilitzar els recursos adients per aplicar un mètode lògic i raonable per tal de trobar respostes a preguntes o per resoldre problemes rellevants
Competència de permetre que l'alumnat aprengui a utilitzar de manera responsable els recursos
dins d'una consciència de sostenibilitat del medi ambient.

No hi ha competències a mostrar

ETAPA ESCOLAR I CURSOS

Batxillerat
  • Modalitat de ciències i tecnologia

DOCUMENTS

ACCESSIBILITAT

COMENTARIS

LES MEVES ÚLTIMES RESERVES

Image

Contacte

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Carretera N-150, Km 15
08227 - Terrassa

Més informació

Search