Activitat

Una experiència educativa complementària a l’escola per a descobrir, investigar, reflexionar i aprendre

Com vivien els dinosaures dels Pirineus?

 

 

Què descobrirem

La biologia dels dinosaures i aproximació a la classificació dels dinosaures fòssils trobats a Catalunya.
D'aquesta manera s'estableix un primer contacte amb el medi natural de fa milions d'anys, es coneix l'esquema bàsic de classificació dels dinosaures així com què feien, com vivien i què menjaven.


Com ho farem

A la sala de la planta baixa es parla de fòssils i de la feina dels paleontòlegs, a la primera planta davant de l'esquelet del Triceratops s'introdueixen les característiques generals dels dinosaures, a l'aula es treballa amb els fòssils i es presenten els principals dinosaures que van viure al nostre país. Aquesta activitat està disponible també en anglès.

Materials educatius

No

Cost

75€

Descomptes

Escoles de màxima complexitat

Durada

1:00h

Número màxim d'assistents

30

Es pot fer al centre docent?

Si

Virtual

Presencial

Mesures COVID-19

Mesures de prevenció general:
- Tothom ha de portar mascareta perquè les aules són petites i no es pot garantir la
distància de seguretat
- Tothom s'ha de posar gel hidroalcohòlic a l'entrada i la sortida de les instal- lacions
- Els educadors/es portaran mascareta i guants i vetllaran per que es mantinguin les distàncies de seguretat
- Només es donarà hora a una escola per dia, no coincidiran escoles diferents
- No es barrejaran els grups; si venen dos grups de convivència, primer entraran un grup i quan aquests acabin l'activitat entrarà el segon grup
- Si hi ha dos grups, utilitzarem les dues aules amb material diferent per cada grup, així tot el material, taules i cadires estarà desinfectat per cada grup.
- No hi hauran consignes, els grups deixaran les bosses i motxilles en espais diferents per no coincidir . Aquests espais es desinfectaran cada dia.
- Les introduccions de les activitats no es faran a l'entrada sinó directament a les sales, així evitem que coincideixi gent a recepció.

Mesures específiques per als tallers:
- El recorregut serà sempre el mateix per a tots els grups que fan tallers: Deixar les
bosses i motxilles a l'espai indicat, inici de l'activitat a la sala de la planta baixa, visitar la segona planta, a continuació entrar a l'aula i quan s'acabi l'activitat de l'aula, baixar a la planta baixa, recollir les bosses i motxilles i sortir de les instal- lacions.
- El material és d'ús col- lectiu per a cada grup de convivència estable i es desinfecta cada cop que es fa servir. A més, a l'entrada a l'aula es donaran guants i a la sortida un altrecop gel hidroalcohòlic.

Mesures per part del centre educatiu
- Us demanem que us comprometeu a no portar cap infant o adolescent amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 o que l'hagi presentat en els darrers 10 dies, que hagi estat declarat contacte estret amb una persona positiva de la malaltia o que hagi tingut simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors a la realització de l'activitat. Així mateix, us comprometeu a no portar cap infant que estigui a l'espera del resultat duna PCR o una altra prova de diagnòstic, sigui seva o d'un convivent feta en el marc d'una sospita clínica d'infecció, ni cap infant que estigui exclòs d'assistir al centre escolar el mateix dia de la realització de l'activitat per qualsevol incidència relacionada amb la covid-19.
- Us comprometeu a avisar-nos de qualsevol cas positiu en algun dels participants dins del termini dels 10 dies posteriors a la visita.

Transport

El museu es troba en un zona de vianants. Els autocars poden parar un moment al costat del mercat (c/ Colom cantonada amb c/Corominas)

Existeix algun espai proper a l'aire lliure on esmorzar o fer una estona d'esbarjo?

Els Jardinets de davant del mercat

Primaria

Àmbit lingüístic

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural

Especifica les competències que es treballen
Capacitat d'aprendre a pensar i comunicar i capacitat d'aprendre a descobrir i tenir iniciativa

Àmbit de coneixement del medi

Medi natural
Medi social
 Món actual
 Món actual
 Salut i equilibri personal
 Salut i equilibri personal
 Tecnologia i vida quotidiana
 Tecnologia i vida quotidiana
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió plurilingüe i intercultural
 Dimensió plurilingüe i intercultural

Especifica les competències que es treballen
Capacitat de conèixer el món natural

Àmbit matemàtic

 Resolució de problemes
 Raonament i prova
 Connexions
 Comunicació i representació

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació física

 Educació física
 Hàbits saludables
 Expressió i comunicació corporal
 Joc motor i temps de lleure

Especifica les competències que es treballen

Àmbit artístic

 Percepció, comprensió i valoració
 Interpretació i producció
 Imaginació i creativitat

Especifica les competències que es treballen

Àmbit digital

 Instruments i aplicacions
 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge
 Comunicació interpersonal i col·laboració
 Hàbits, civisme i identitat digital.

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació en valors

 Dimensió personal
 Dimensió interpersonal
 Dimensió social

Especifica les competències que es treballen
Capacitat de valorar el patrimoni

Àmbit d'aprendre per aprendre

 Autoconeixement respecte de l’aprenentatge
 Aprenentatge individual
 Aprenentatge en grup
 Actitud positiva envers l’aprenentatge

Especifica les competències que es treballen
Capacitat de treballar en grup

Secundaria

Àmbit lingüístic

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comunicació oral
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Comprensió lectora
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Expressió escrita
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió literaria
 Dimensió actitudinal i plurilingüe
 Dimensió actitudinal i plurilingüe
 Dimensió actitudinal i plurilingüe

Especifica les competències que es treballen

Àmbit cientificotecnològic

Biologia i geologia
Física i química
Tecnologia
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 Medi ambient
 Medi ambient
 Medi ambient
 Salut
 Salut
 Salut

Especifica les competències que es treballen

Àmbit matemàtic

 Resolució de problemes
 Raonament i prova
 Connexions
 Comunicació i representació

Especifica les competències que es treballen

Àmbit digital

 Instruments i aplicacions
 Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge
 Comunicació interpersonal i col·laboració
 Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

Especifica les competències que es treballen

Àmbit social

 Dimensió històrica
 Dimensió geogràfica
 Dimensió cultural i artística
 Dimensió ciutadana

Especifica les competències que es treballen

Àmbit d'educació física

 Activitat física saludable
 Esport
 Activitat física i temps de lleure
 Expressió i comunicació corporal

Especifica les competències que es treballen

Àmbit artístic

 Percepció i escolta
 Expressió, interpretació i creació
 Societat i cultura

Especifica les competències que es treballen

Àmbit cultura i valors

 Dimensió personal
 Dimensió interpersonal
 Dimensió sociocultural

Especifica les competències que es treballen

Àmbit personal i social

 Autoconeixement
 Aprendre per aprendre
 Participació

Especifica les competències que es treballen

Batxillerat

Competències bàsiques

 Comunicativa
 En la gestió i el tractament de la informació
 Digital
 En recerca
 Personal i interpersonal
 En el coneixement i la interacció amb el món

Especifica les competències que es treballen

Infantil

Quines són les capacitats que es treballen amb aquesta activitat?

Capacitat d'aprendre a pensar i comunicar
Capacitat d'aprendre a descobrir i tenir iniciativa

ETAPA ESCOLAR I CURSOS

Tot primaria

DOCUMENTS

ACCESSIBILITAT

COMENTARIS

LES MEVES ÚLTIMES RESERVES

Image

Contacte

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Carretera N-150, Km 15
08227 - Terrassa

Més informació

Search